Ti se nalaziš ovde: Početna stranica » Politika privatnosti

Politika privatnosti

Pravila o privatnosti

Drago nam je da ste pokazali interesovanje za naše privredno društvo. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za rukovodstvo Najbolji Prirodni Lek. Korišćenje internet stranice Najbolji Prirodni Lek je moguće bez naznačenja ličnih podataka, međutim, ukoliko subjekat podataka želi da koristi posebne usluge našeg privrednog društva putem našeg veb sajta, obrada ličnih podataka može biti neophodna. Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna i ukoliko nema zakonskog osnova za obradu, mi obično zahtevamo saglasnost subjekta podataka.

Obrada ličnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, ili broj telefona subjekta podataka su uvek u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (GDPR) i u skladu sa pravom države koje se primenjuje na naše privredno društvo – Najbolji Prirodni Lek. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naše privredno društvo želi da obavesti javnost o prirodi, obimu i svrsi za koju prikupljamo, koristimo i obrađujemo lične podatke. Štaviše, ovim obaveštenjem subjekti podataka se informišu o svojim pravima koja im pripadaju.

Kao rukovalac, Najbolji Prirodni Lek primenjuje brojne tehničke i organizacione mere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita obrađenih ličnih podataka putem veb sajta. Međutim, prenosi podataka putem interneta u načelu mogu imati bezbednosnih nedostataka, te se apsolutna zaštita ne može jamčiti. Iz ovog razloga, svaki subjekat podataka može nam preneti lične podatke putem alternativnih sredstava komunikacije kao što je na primer telefon.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka od strane Najbolji Prirodni Lek je zasniiva se na izrazima korišćenim od strane zakonodavaca – Evropske Unije u Opštoj uredbi za zaštitu podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebalo bi da bude razumljiva širokoj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo bili sigurni da je zaista tako, želeli bismo pravo da pojasnimo izraze koje koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, koristićemo sledeće izraze:

 • a) Lični podaci

  Pojam lični podatak označava bilo koji podatak koji se odnosi na određeno ili odredivo fizičko lice („subjekat podataka“). Odredivo fizičko lice je lice čiji identitet može utvrditi, posredno ili neposredno, a naročito upućivanjem na odrednicu kao što je ime, identifikacioni broj, podatak o mestu, onlajn odrednicu ili na jedan ili više činilaca specifičnih za fizičkih, fizioloških, genetskih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih identitet tog fizičkog lica.

 • b) Subjekat podataka

  Subjekat podataka jeste određeno ili odredivo fizičko lice čiji se lični podaci obrađuju od strane rukovaoca koji je odgovoran za obradu podataka.

 • c) Obrada podataka

  Obrada podataka je svaka operacija ili više operacija koje se sprovode na ličnom podatku ili ličnim podacima, bez obzira da li je reč o automatizovanim sredstvima obrade ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturisanje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, povraćaj podataka, savetovanje, korišćenje, otkrivanje podataka putem prenosa, širenje ili na drugi način stavljane na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje podataka.

 • d) Ograničavanje obrade podataka

  Ograničavanje obrade podataka je obeležavanje skladištenih ličnih podataka sa ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e) Profilisanje

  Profilisanje označava bilo koji vid automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka radi procene određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, a naročito zbog analize ili predviđanja aspekata koji se tiču radnog učinka na poslu, ekonomskog stanja, zdravlja, ličnih izbora, interesa, pouzdanosti, ponašanja, mesta i kretanja fizičkog lica.

 • f) Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na način da se lični podaci ne mogu više povezati sa određenim subjektom zaštite podataka bez korišćenja dodatnih informacija a pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da podležu tehničkim i organizacionim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne mogu povezati sa odredjivim ili odredenim fizičkim licem.

 • g) Rukovalac ili rukovalac odgovoran za obradu podataka

  Rukovalac ili rukovalac obrade podataka odgovoran za obradu podataka je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji, samostalno ili zajedno sa drugima, određuje svrhu i sredstvo obrade ličnih podataka; kada su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Evropske unije ili države članice, rukovalac ili poseban kriterijum za njegovo imenovanje može biti predviđen pravom Evropske Unije ili države članice.

 • h) Obrađivač

  Obrađivač je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime rukovaoca obrade podataka.

 • i) Primalac

  Primalac je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ kojem je otkriven lični podatak, bez obzira na to da li je treća strana ili ne. Međutim, organi javne vlasti koji mogu primiti lične podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu sa pravom Evropske Unije ili države članice neće se smatrati primalcima; obrada takvih podataka od strane tih organa javne vlasti mora biti u skladu sa važećim pravilima o zaštiti podataka a u skladu sa svrhom obrade.

 • j) Treća strana

 • k) Saglasnost

  Saglasnost subjekta podataka je saglasnost koja je slobodno data, data za posebnu svrhu, zasnovana na informisanosti i predstavlja nedvosmislenu volju subjekta podataka kojom on ili ona, izjavom ili nedvosmislenom konkludentnom radnjom daje saglasnost za obradu svojih ličnih podataka.

2. Naziv i adresa rukovaoca obrade podataka

Rukovalac u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), drugim propisima o zaštiti podataka koji se primenjuju u zemljama članicama Evropske unije i drugim odredbama koje su u vezi sa zaštitom podataka je:

Najbolji Prirodni Lek

Ulica

25230 Kula

Srbija

Telefon: +49(0)1575=2031514

E-mail: najboljiprirodnilek@gmail.com

Veb sajt: www.najboljiprirodnilek.com

3. Kolačići (Cookies)

Internet stranica Najbolji Prirodni Lek koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke skladištene u računarskom sistemu preko internet pretraživača.

Veliki broj internet stranica i servera koristi kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstven identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova preko kojih internet stranice i serveri mogu biti dodeljeni posebni internet pretraživačima u kojima su kolačići uskladišteni. To omogućava posećenim internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačan internet pretraživač subjekta podataka od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Pojedinačan internet pretraživač može se prepoznati i identifikovati putem jedinstvenog ID kolačića.

Korišćenjem kolačića, Najbolji Prirodni Lek je u mogućnosti da pruži korisnicima ove internet stranice usluge pogodnije za korisnike a što ne bi bilo moguće bez korišćenja kolačića.

Uz pomoć kolačića, informacije i ponude na našoj internet stranici mogu se optimizovati imajući u vidu potrebe korisnika. Kolačići nam dozvoljavaju, kao što smo prethodno napomenuli, da prepoznamo korisnike naše internet stranice. Svrha prepoznavanja korisnika je da omogućimo korisnicima da lakše koriste našu internet stranicu. Korisnik naše internet stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora da unosi svakog puta podatke za pristup kada pristupa internet stranici jer su oni preuzeti od strane internet stranice i kolačić se nalazi u sistemu računara korisnika. Drugi primer kolačića su virtuelna kolica za kupovinu u online prodavnicama. Online prodavnice putem kolačića pamte proizvode koje je kupac stavio u virtuelna kolica za kupovinu.

Subjekat podataka može u bilo kom trenutku sprečiti prijem kolačića putem naše internet stranice podešavanjem odgovarajućeg internet pretraživača koji koristi i može tako trajno zabraniti prijem kolačića. Štaviše, već primljeni kolačići mogu biti obrisani u bilo kom trenutku preko internet pretraživača ili drugog programa. Ova mogućnost je dostupna u svim popularnim internet pretraživačima. Ukoliko subjekat podataka isključi prijem kolačića u internet pretraživaču koji koristi, možda neće biti upotrebljive sve funkcije naše internet stranice u potpunosti.

4. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Internet stranica Najbolji Prirodni Lek prikuplja niz opštih podataka i informacija kada subjekti podataka ili automatski sistemi pristupaju internet stranici. Ovi opšti podaci i informacije se skladište u log datotekama na serveru. Podaci i informacije koje se prikupljaju mogu biti (1) o vrsti internet pretraživača i korišćenim verzijama, (2) o operativnom sistemu koji koristi pristupni sistem, (3) o internet stranici sa koje pristupajući sistem pristupa našoj internet stranici (tzv. upućivači), (4) o pod-internet stranicama, (5) o vremenu i datumu pristupa internet stranici, (6) o adresi Internet protokola (IP adresa), (7) o pružaocu usluga interneta za pristupajući sistem, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione sisteme.

Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija, Najbolji Prirodni Lek ne izvlači zaključke o subjektima podataka. Umesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše internet stranice, (2) optimizovali sadržaj naših internet stranica i oglasa (3) osigurali dugoročnu održivost naših informacionih sistema i tehnologije internet stranice, i (4) pružili organima nadležnim za primenu zakona informacije potrebne za krivični postupak u slučaju sajber-napada. Stoga, Najbolji Prirodni Lek analizira anonimno i statistički prikuplja podatke sa ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg privrednog društva kao i osiguranja optimalnog stepena zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci server log datoteka skladište se odvojeno od svih ličnih podataka koje daje subjekat podataka.

5. Prijavljivanje na našu internet stranicu

Subjekat podataka ima mogućnost prijavljivanja na internet stranici rukovaoca sa naznačenjem ličnih podataka. Koji lični podaci se prenose rukovaocu određuje odgovarajuća forma koja se koristi za prijavljivanje. Lični podaci koje unese subjekat podataka prikupljaju se i skladište se isključivo za unutrašnju upotrebu od strane rukovaoca i za sopstvene svrhe. Rukovalac može da zatraži prenos na jedan ili više obrađivača (npr. paket usluga) koji takođe koristi lične podatke za unutrašnju svrhu koja se može pripisati rukovaocu.

Prijavljivanjem na internet stranici rukovaoca, IP adresa – koju dodeljuje pružalac internet usluga (ISP) i koju koristi subjekat podataka – datum i vreme prijave se skladište. Razlog skladištenja ovih podataka jeste u tome što je to jedini način da se spreči zloupotreba naših usluga i da omogućimo istražu izvršenih prekršaja, ukoliko to bude potrebno. Skladištenje tih podataka je neophodno kako bi se osigurao rukovalac. Ovi podaci se ne prenose trećoj strani osim ukoliko postoji zakonska obaveza prenosa podataka ili ako se prenos vrši radi vođenja krivičnog postupka.

Prijavljivanje subjekta podataka, uz dobrovoljno naznačenje ličnih podataka, namenjena je da omogući rukovaocu da subjektu podataka ponudi sadržaje ili usluge koji se mogu ponuditi samo prijavljenim korisnicima zbog prirode ponude. Prijavljena lica mogu u bilo kojem trenutku promeniti lične podatke navedene tokom prijavljivanja ili ih potpuno izbrisati iz databaze rukovaoca.

Rukovalac mora u svakom trenutku dati informacije po zahtevu svakom subjektu podataka o tome koji se lični podaci o njemu skladišteni. Rukovalac će ispraviti ili izbrisati lične podatke na zahtev subjekta podataka, ukoliko ne postoje zakonske obaveze skladištenja. Svi zaposleni kod rukovaoca su dostupni subjektu podataka u tom pogledu kao kontakt osobe.

6. Pretplata na naše biltene (newsletters)

Na internet stranici Najbolji Prirodni Lek korisnicima se pruža mogućnost pretplate na bilten (newsletters) našeg privrednog društva. Forma koja se koristi za prijavljivanje na bilten određuje koji su lični podaci preneseni, kao i kada je bilten naručen od rukovaoca.

Najbolji Prirodni Lek redovno obaveštava svoje klijente i poslovne partnere putem biltena o ponudama našeg privrednog društva. Naš bilten može primiti samo subjekat podataka ako (1) subjekat podataka ima važeću adresu e-pošte i (2) subjekat podataka se prijavio za dostavu biltena. Potvrda e-poštom poslaće se na adresu prvi put prijavljenu od strane subjekta podataka za dostavu biltena, iz pravnih razloga, a u postupku dvostrukog pristanka. Ova e-mail potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao subjekat podataka ovlašćen za primanje biltena.

Pri prijavi za bilten skladištimo i IP adresu računarskog sistema koju dodeljuje pružalac internet usluga (ISP) i koju koristi subjekat podataka u vreme prijave, kao i datum i vreme prijave. Prikupljanje ovih podataka neophodno je za razumevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog subjekta podataka kasnije, te služi kao sredstvo pravne zaštite rukovaoca.

Lični podaci prikupljeni u sklopu prijave za bilten koristiće se samo za slanje našeg biltena. Osim toga, pretplatnici na bilten se mogu obaveštavati putem e-pošte, ako je to potrebno za pružanje usluge biltena ili prijave, jer to može biti slučaj pri izmenama ponude za bilten, ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Lični podaci prikupljenih putem biltena neće se prenositi trećim stranama. Subjekat podataka u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naš bilten. Saglasnost za čuvanje ličnih podataka, koje je subjekat podataka dao za dostavu biltena može biti opozvana u bilo kom trenutku. Radi opoziva saglasnosti, u svakom biltenu nalazi se odgovarajuća veza (link). Takođe, moguće je otkazati pretplatu na bilten u bilo kom trenutku direktno na internet stranici rukovaoca ili obaveštavanjem rukovaoca na drugačiji način.

7. Bilten – Praćenje

Bilten Najbolji Prirodni Lek sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturni grafički element ugrađen u e-mail poruke koja se šalju u HTML formatu a kako bi omogućili snimanje i analizu log datoteka. Time se omogućuje statistička analiza uspeha ili neuspeha marketinških kampanja na internetu. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, Najbolji Prirodni Lek može videti da li je i kada je subjekta podataka otvorio e-poštu i koji linkovi u poruci e-pošte su otvoreni od subjekta podataka.

Takvi lični podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u bilutenu se skladište i analiziraju od strane rukovaoca kako bi optimizovali dostavu bilutena kao i kako bismo prilagodili sadržaj budućih bilutena još više interesima subjekata podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo da opozovu zasebnu izjavu o saglasnosti koja je data u postupku dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, rukovalac će izbrisati ove lične podatke. Najbolji Prirodni Lek automatski će smatrati da odustajanje od prijema bilutena predstavlja opoziv.

8. Mogućnost kontakta putem internet stranice

Internet stranica Najbolji Prirodni Lek sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronski kontakt sa našim privrednim društvom, kao i neposrednu komunikaciju komunikaciju sa nama, što takođe uključuje i opštu adresu tzv. elektronske pošte (adresa e-pošte). Ako subjekat podataka kontaktira sa rukovaocem putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, lični podaci koje je uneo subjekat podataka automatski se skladište. Takvi lični podaci koje dobrovoljno prenesu subjekti podataka rukovaocu čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja subjekata podataka. Ovi lični podaci neće biti preneseni trećim stranama.

9. Funkcija komentarisanja na blogu internet stranice

Najbolji Prirodni Lek korisnicima nudi mogućnost ostavljanja individualnih komentara na pojedinačnim blog doprinosima, a koji blog se nalazi na internet stranici rukovaoca podataka. Blog je internet, javno dostupan portal putem koga jedno ili više lica koje se zovu blogeri ili internet-blogeri mogu objavljivati članke ili napisati svoja razmišljanja u tzv. blog postovima (blogposts). Blog postove obično mogu komentarisati treća lica.

Ako subjekat podataka ostavlja komentar na blog objavljen na ovoj internet stranici, komentari subjekta podataka se takođe skladište i objavljuju, kao i informacije o datumu komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koji je odabrao subjekat podataka. Osim toga, takođe se skladišti IP adresa koju dodeljuje pružalac internet usluga (ISP). Skladištenje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga i za slučaj da subjekat podataka krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem komentara. Skladištenje tih ličnih podataka je u interesu rukovaoca podataka, tako da se u slučaju povrede može osloboditi odgovornosti. Prikupljeni lični podaci neće biti prosleđeni trećim stranama, osim ako takav prenos nije zakonom propisan ili služi za zaštitu rukovaoca.

10. Prijava na komentare na blogu internet stranice

Treća lica se mogu prijaviti na komentare na blogu Najbolji Prirodni Lek. Naročito postoji mogućnost da se komentator prijavi na komentare koji slede nakon njegovih komentara na određenu objavu na blogu.

Ako subjekat podataka odluči da se prijavi za ovu opciju, rukovalac će poslati automatski e-mail za potvrdu kako bi proverio u postupku dvostrukog pristanka da li se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost prijave na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

11. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Rukovalac obrađuje i skladišti lične podatke subjekata podataka samo za vreme koje je neophodno za postizanje svrhe skladištenja ili u trajanju predviđenom zakonodavstvom EU ili zakonima ili propisima drugog zakonodavstva koje se primenjuje na rukovaoca.

Ako se svrha skladištenja ne može ostvariti ili ako istekne rok skladištenja koje propisuje evropski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, lični se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

12. Prava subjekata podataka

 • a) Pravo na potvrdu

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da zahteva od rukovaoca potvrdu da li se obrađuju njegovi lični podaci ili ne. Ako subjekat podataka želi iskoristiti pravo da zahteva potvrdu, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog kod rukovaoca.

 • b) Pravo pristupa

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da dobije besplatno od rukovaoca informacije o svojim ličnim podacima koji su skladišteni u bilo kom trenutku kao i kopiju tih podataka. Takođe, direktive i propisi EU jemče subjektima obrade pristup sledećim informacijama:

  • o svrsi obrade;
  • o kategorijama ličnih podataka koje su obuhvaćene;
  • o primaocima ili kategorijama primalaca kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • ukoliko je moguće, o predviđenom vremenu skladištenja ličnih podataka, ili ukoliko to nije moguće, o kriterijumu koji se koristi radi utvrđivanja vremena skladištenja;
  • o postojanju prava traženja ispravke ili brisanje ličnih podataka od strane rukovaoca ili ograničenju obrade ličnih podataka koji se tiču subjekta podataka ili pravu na prigovor protiv takve obrade;
  • o postojanju prava na žalbu nadzornom organu;
  • kada lični podaci nisu prikupljeni od subjekta podataka, sve dostupne informacije o izvoru ličnih podataka;
  • o postojanju automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje, navedeno u članu 22. stav 1. i 4. Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja se koristi, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za subjekta podataka.

  Štaviše, subjekat podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li su lični podaci prenešeni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, subjekat podataka ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim zaštitnim merama koji se odnose na prenos.

  Ako subjekat podataka želi iskoristiti pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog kod rukovaoca.

 • s) Pravo na ispravku

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da dobije od rukovaoca ispravku netačnih ličnih podataka o sebi bez nepotrebnog odlaganja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekat podataka ima pravo na dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i pravo na dodatnu izjavu.

  Ako subjekat podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravku, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog kod rukovaoca.

 • d) Pravo na brisanje („Pravo na zaborav“)

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno od evropskog zakonodavca da zahteva od rukovaoca brisanje ličnih podataka o sebi bez nepotrebnog odlaganja, a rukovalac je dužan da izbriše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja ukoliko je ispunjen jedan od navedenih osnova, pod uslovom da obrada nije neophodna.

  • Lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili zbog koje se obrađuju.
  • Subjekat podataka povuče pristanak na kome se ta obrada zasniva a u skladu sa tačkom (a) člana 6. stava 1 ili tačkom (a) člana 9. stava 2 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, i ukoliko nema drugog pravnog osnova za obradu.
  • Subjekat podataka je prigovorio obradi u skladu s članom 21. stavom 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, a ne postoji važniji legitimni osnov za obradu ili subjekat podataka prigovora obradi u skladu s članom 21. stavom 2 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije.
  • Lični podaci su nezakonito obrađivani.
  • Lični podaci moraju biti obrisani radi poštovanja pravnih obaveza u skladu sa pravom Evropske unije ili pravom države članice a koja se primenjuju na rukovaoca.
  • Lični podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informatičkog društva iz člana 8. stava 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije.

  Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a subjekat podataka želi da zatraži brisanje ličnih podataka skladištenih od strane Najbolji Prirodni Lek, lice može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog kod rukovaoca. Zaposleni u privrednom društvu Najbolji Prirodni Lek će potvrditi da će se po zahtevu za brisanje odmah postupi.

  Ako je rukovalac javno objavio lične podatke a dužan je da obriše lične podatke u skladu sa članom 17. stavom 1, rukovalac će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove sprovođenja, preduzeti razumne korake, uključujući tehničke mere, kako bi obavestio druge rukovaoce koji obrađuju lične podatke da je subjekat podataka zahtevao brisanje od tih rukovalaca svih linkova, kopija ili replikacija tih ličnih podataka, pod uslovom da obrada nije obavezna. Zaposleni u KUNDE_FIRMA će u pojedinačnim slučajevima preduzeti potrebne mere.

 • e) Pravo na ograničenja obrade

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da od rukovaoca dobije ograničenje obrade ako je jedan od sledećih uslova ispunjen:

  • Tačnost ličnih podataka je osporena od strane subjekta podataka, za vreme potrebno da rukovalac proveri tačnost ličnih podataka.
  • Obrada je nezakonita a subjekat podataka se protivi brisanju ličnih podataka i zahteva umesto toga ograničenje njihove upotrebe.
  • Rukovaocu nisu više potrebni lični podaci radi obrade, ali su potrebni subjektu podataka radi postavljanja pravnog zahteva, ostvarivanja ili zaštite svojih pravnih interesa.
  • Subjekat podataka je prigovorio obradi na osnovu člana 21. stava 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, a u toku provere da li su legitimni interesi rukovaoca nadjačali legitimne interese subjekta podataka.

  Ako se jedan od gore navedenih uslova ispuni, a subjekat podataka želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka uskladištenih od strane Najbolji Prirodni Lek, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog kod rukovaoca. Zaposleni u Najbolji Prirodni Lek će preduzeti mere za ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenos podataka

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakondavstvom EU da primi svoje lične podatke koje je dostavio rukovaocu u strukturisanom, uobičajnom i čitljivom obliku. Subjekat podataka ima pravo da prenese te podatke drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kome su dostavljeni lični podaci, pod uslovom da se obrada zasniva na saglasnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije i to u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (a) ili članom 9. stav 2. tačka (a) ili na osnovu ugovora u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (b), a obrada se obavlja automatizovanim sredstvima i nije neophodna za izvršenje zadataka u javnom interesu ili radi vršenja službenih ovlašćenja poverenih rukovaocu.

  Štaviše, u ostvarivanju prava na prenos podataka u skladu s članom 20. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, subjekat podataka ima pravo neposrednog prenosa ličnih podataka od jednog rukovaoca drugom gde je to tehnički izvodljivo i kada se time nepovoljno ne utiče na prava i slobode drugih.

  Da bi se ostvarilo pravo na prenos podataka, subjekat podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Najbolji Prirodni Lek.

  ,
  • a u toku provere da li su legitimni interesi rukovaoca nadjačali legitimne interese subjekta podataka.
  • Ako se jedan od gore navedenih uslova ispuni, a subjekat podataka želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka uskladištenih od strane Najbolji Prirodni Lek, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog kod rukovaoca. Zaposleni u Najbolji Prirodni Lek će preduzeti mere za ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenos podataka

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da primi svoje lične podatke koje je dostavio rukovaocu u strukturisanom, uobičajnom i čitljivom obliku. Subjekat podataka ima pravo da prenese te podatke drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kome su dostavljeni lični podaci, pod uslovom da se obrada zasniva na saglasnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije i to u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (a) ili članom 9. stav 2. tačka (a) ili na osnovu ugovora u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (b), a obrada se obavlja automatizovanim sredstvima i nije neophodna za izvršenje zadataka u javnom interesu ili radi vršenja službenih ovlašćenja poverenih rukovaocu.

  Štaviše, u ostvarivanju prava na prenos podataka u skladu s članom 20. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, subjekat podataka ima pravo neposrednog prenosa ličnih podataka od jednog rukovaoca drugom gde je to tehnički izvodljivo i kada se time nepovoljno ne utiče na prava i slobode drugih.

  Da bi se ostvarilo pravo na prenos podataka, subjekat podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Najbolji Prirodni Lek.

 • g) Pravo na prigovor

  Svaki subjekat podataka ima pravo na prigovor zajamčeno zakonodavstvom EU, da iz bilo kog razloga prigovori, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu ličnu situaciju, obradi ličnih podataka koji se odnose na njega, a koja se zasniva i na tačkama (e) ili (f) člana 6. stava 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije. To se takođe odnosi na profilisanje zasnovano na tim odredbama.

  Najbolji Prirodni Lek u slučaju prigovora više neće obrađivati lične podatke, osim ako možemo dokazati ubedljive legitmne osnove za obradu koja nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili u slučaju da je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili odbranu od pravnih zahteva.

  Ako Najbolji Prirodni Lek obrađuje lične podatke u svrhu direktanog marketinga, subjekat podataka ima u bilo kom trenutku pravo na prigovor na obradu ličnih podataka o njemu ili njoj za takav marketing. To se odnosi na profilisanje u onoj meri u kojoj je povezano sa takvim direktim marketingom. Ako subjekat podataka prigovori Najbolji Prirodni Lek zbog obrade u svrhu direktanog marketinga, Najbolji Prirodni Lek više neće obrađivati lične podatke za te svrhe.

  Osim toga, subjekat podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu ličnu situaciju, da prigovori obradi svojih ličnih podataka od strane Najbolji Prirodni Lek u naučne ili svrhe istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89. stav 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, osim ako je obrada neophodna za izvršenje zadataka u javnom interesu.

  Da bi ostvario pravo na prigovor, subjekat podataka može se obratiti bilo kom zaposlenom u Najbolji Prirodni Lek. Osim toga, subjekat podataka je slobodan u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, i bez obzira na direktivu Evropske unije 2002/58/ EZ, da koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatizovano individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da ne bude predmet odluke koja se zasniva isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profilisanje, koja ima pravne posledice ili na sličan način značajno utiče na subjekta podataka, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i rukovaoca obrade podataka, ili (2) nije odobrena od strane Evropske unije ili zakona države članice koji se primenjuje na rukovaoca obrade podataka i koji takođe propisuje odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, ili (3) se ne zasniva na izričitoj saglasnosti subjekta podataka.

  Ako je odluka (1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i rukovaoca obrade podataka, ili (2) zasnovana na izričitom pristanku subjekta podataka, Najbolji Prirodni Lek će sprovesti odgovarajuće mere radi zaštite prava i slobode i legitimnih interesa subjekta podataka, tako što će u najmanju ruku jemčiti pravo na dobijanje ljudske intervencije od strane rukovaoca obrade kako bi subjekat podataka mogao da izrazi svoj stav i osporava odluku.

  Ako subjekat podataka želi da ostvari prava koja se tiču automatizovanog individualnog odlučivanja, on može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Najbolji Prirodni Lek.

 • i) Pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

  Svaki subjekat podataka ima pravo zajemčeno zakonodavstvom EU da povuče pristanak za obradu svojih ličnih podataka u bilo kom trenutku.

  Ako subjekat podataka želi da iskoristi pravo na povlačenje saglasnosti, on može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Najbolji Prirodni Lek.

13. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Facebook-a

Na ovoj internet stranici rukovalac je integrisao komponente privrednog društva Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mesto društvenih sastanaka na internetu, onlajn zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici razmenu ličnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i da se umrežavaju putem zahteva za prijateljstvo.

Privredno društvo koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako lice živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, rukovalac je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojima upravlja rukovalac obrade podataka i na kojima je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internet pretraživač na informacionom sistemu subjekta podataka automatski je podstaknut da pošalje prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebook-a putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti na vezi https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tokom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat sa time koju određenu pod-stranicu naše internet stranice je posetio subjekat podataka.

Ako je lice istovremeno prijavljeno na Facebook, Facebook detektuje svaki poziv naše internet stranice od strane subjekata podataka i za sve vreme trajanja svog boravka na našoj internet stranici koje specifične podstranice naše internet stranice je posetio subjekat podataka. Ti podaci se prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook nalogom subjekta podataka. Ako subjekat podataka klikne na jedno od Facebook dugmadi integriranih na našoj internet stranici, npr. dugme „Sviđa mi se“ ili ako subjekat podataka komentariše, tada Facebook povezuje ove podatke sa ličnim Facebook korisničkim nalogom subjekta podataka i pohranjuje lične podatke.

Facebook uvek prima, putem Facebook komponente, informacije o poseti našoj internet stranici od strane subjekta podataka, kad god je lice prijavljeno istovremeno na Facebook tokom poziva naše internet stranice. To se događa nezavisno od toga da li subjekat podataka pokreće Facebook komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija na Facebook nije poželjan za subjekata podataka, on ili ona to može sprečiti tako što će se odjaviti sa naloga na Facebook pre nego što uputi poziv našoj internet stranici.

Uputstvo za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, dostupno na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je koja podešavanja Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost subjekata podataka. Dodatno, dostupne su različite opcije podešavanja kako bi se onemogućio prenos podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti subjekat podataka kako bi onemogućio prenos podataka na Facebook.

14. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internet stranici rukovalaca obrade podataka je integrisao komponentu usluge Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je usluga internet analize. Internet analiza je prikupljanje i analiziranje podataka o ponašanju posetilaca internet stranica. Usluga internet analize prikuplja, između ostalog, podatke o internet stranici sa koje je osoba došla (tzv. Referrer – upućivač), koje su podstranice bile posećene ili koliko su često i za koje vreme pregledane podstranice. Internet analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internet stranice i za sprovođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Privredno društvo koje pruža Google Analytics komponentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za internet analitiku putem usluge Google Analytics rukovalac koristi aplikaciju „_gat. _AnonymizeIp“. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internet veze subjekta podataka prilikom pristupa našim internet stranicama iz države članice Evropske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (EEA).

Svrha komponente usluge Google Analytics jeste analiza saobraćaja na našoj internet stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procenio upotrebu naše internet stranice i pružio online izveštaje koji prikazuju aktivnosti na našim internet stranicama i pružaju nam druge usluge vezane za korišćenje naše internet stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na informacioni sistem subjekta podataka. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internet stranice. Svaki poziv na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojima upravlja rukovalac i na kojoj je integrisana komponenta usluge Google Analytics, internet pretraživač na informacionom sistemu subjekta podataka automatski će slati podatke putem Google Analytics komponente u svrhu internet oglašavanja i naplate provizije od strane Google-a. Tokom ovog tehničkog postupka privredno društvo Google stiče znanja o ličnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koja Google-u, između ostalog, služe da razume poreklo posetioca i klikova i potom naplati proviziju.

Kolačić se koristi za pohranjivanje ličnih podataka, kao što su vreme pristupa, mesto odakle je pristupljeno i učestalost poseta naših internet stranica od strane subjekta podataka. Svakom posetom naših internet stranica, takvi lični podaci, uključujući IP adresu internet pristupa koji koristi subjekat podataka, preneće se Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama, a Google ih pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti trećim licima tako prikupljene lične podatke u ovom tehničkom postupku.

Subjekat podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku sprečiti postavljanje kolačića putem naše internet stranice odgovarajućim podešavanjem korišćenog internet pretraživača i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takvo podešavanje korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečilo Google Analytics da postavi kolačić na informacioni sistem subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Osim toga, subjekat podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generiše Google Analytics, a koji se odnose na upotrebu ove internet stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a i mogućnost da se spreči bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, subjekat podataka mora preuzeti dodatak za internet pretraživač na vezi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak internet pretraživača govori Google Analytics-u putem JavaScript-a da se svi podaci i informacije o posetima internet stranica ne smeju prenositi ka Google Analytics. Instalacija dodatka internet pretraživača smatra se prigovorom Google-u. Ako je informacioni sistem subjekta podataka kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, subjekat podataka mora ponovno instalirati dodatke internet pretraživača kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak internet pretraživača deinstalirao subjekat podataka ili bilo koja druga osoba kojoj se može pripisati u nadležnosti, ili je dodatak onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodatka internet pretraživača.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno pojašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

15. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Google+

Na ovoj internet stranici rukovalac je integrisao dugme Google+ kao komponentu. Google+ je društvena mreža. Društvena mreža društveno je mesto susreta na internetu, onlajn zajednica, koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici pružanje ličnih ili poslovnih informacija. Google+ korisnicima društvene mreže omogućuje da stvaraju privatne profile, otpremaju fotografije i da se umrežavaju putem zahteva za prijateljstvo.

Privredno društvo koje pruža Google+ uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojima upravlja rukovalac i na kojima je integrisano Google+ dugme, internet pretraživač na informacionom sistemu subjekta podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Google+ dugmeta od Google-a putem odgovarajuće komponente Google+ dugmeta. Tokom ovog tehničkog postupka, Google zna koje je konkretnu podstranice naše internet stranice posetio subjekat podataka. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na vezi https://developers.google.com/+.

Ako je subjekat podataka istovremeno prijavljen na Google+, Google prepoznaje svaki poziv naše internet stranice od strane subjekata podataka i tokom celog trajanja njegovog boravka na našoj internet stranici, kao i koje određene podstranice naše internet stranice je posetio subjekat podataka. Te se informacije prikupljaju putem Google+ dugmeta i Google ih povezuje s odgovarajućim Google+ nalogom povezanim sa subjektom podataka.

Ako korisnik klikne na Google+ dugme koje je integrisano na našoj internet stranici i time da Google+-u 1 preporuku, Google će dodeliti ovu informaciju ličnom nalogu Google+ korisnika i sačuvati lične podatke. Google čuva Google+ 1 preporuku subjekta podataka i čini je dostupnom javnosti u skladu s uslovima koje je u pogledu toga prihvatio subjekat podataka. Nakon toga, Google+ 1 preporuka koju je subjekat podataka na ovoj internet stranici dao zajedno s drugim ličnim podacima, kao što je naziv Google+ naloga koji koristi subjekat podataka i sačuvane fotografije, čuvaju se i obrađuju se sa drugim Google-ovim uslugama, kao što su rezultati pretrage Google pretraživača, Google nalog subjekta podataka ili na drugim mestima, npr na internet stranicama ili u vezi sa oglašavanjem. Google takođe može povezati posetu ovoj internet stranici s ostalim ličnim podacima skladištenim na Google-u. Google dalje beleži ove lične podatke s ciljem poboljšanja ili optimizacije različitih Google-ovih usluga.

Putem Google+ dugmeta Google prima informacije da je subjekat podataka posetio našu internet stranicu, ako je subjekat podataka u trenutku poziva naše internet stranice prijavljen na Google+. To se događa nezavisno o tome da li subjekat podataka klikne ili ne na dugme Google+.

Ako subjekat podataka ne želi da prenese lične podatke Google-u, on ili ona mogu sprečiti takav prenos odjavljivanjem sa svog Google+ naloga pre pozivanja naše internet stranice.

Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Dodatne reference sa Google-a o dugmetu Google+ 1 možete dobiti na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Google AdWords

Na ovoj internet stranici rukovalac je integrisao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na internetu koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u Google-ove rezultate pretrage i Google-ovu oglašivačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da unapred definiše određene ključne reči pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Google-ovim rezultatima pretrage, kada korisnik koristi pretraživač za pronalaženje rezultata pretrage koji se odnose na ključne reči. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim internet stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definisane ključne reči.

Privredno društvo koje pruža Google AdWords uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svrha Google AdWords je promocija naše internet stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na internet stranice trećih strana i u rezultatima pretrage Google pretraživača kao i radi oglašavanja trećih lica na našoj internet stranici.

Ako subjekat podataka pristupi našoj internet stranici putem Google oglasa, na informacioni sistem subjekta podataka šalje se kolačić konverzije putem Google-a. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi važnost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za proveru da li su na našoj internet stranici pozvane određene podstranice, npr. virtuelna korpa za kupovinu na onlajn prodavnici. Kroz kolačić za konverziju Google i rukovalac mogu razumeti da li je osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj internet stranici generisala kupovinu, odnosno izvršila ili poništila kupovinu stvari.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korišćenjem kolačića za konverziju kako bi izradio statistiku posete našoj internet stranici. Ove statistike poseta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su usluženi putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspeh ili neuspeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglasi u budućnosti. Ni naše privredno društvo ni drugi Google AdWords oglašivači ne dobijaju informacije od Google-a na osnovu kojih bi mogli biti identifikovani subjekti podataka.

Kolačić konverzije skladišti lične podatke, npr. internet stranice koje je posetio subjekat podataka. Svaki put kad posetite našu internet stranicu, lični podaci, uključujući IP adresu interneta pristupa koji koristi subjekat podataka, prenose se Google-u u Sjedinjene Američke Države. Ovi lični podaci skladišti Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekat podataka može u bilo koje vreme sprečiti postavljanje kolačića sa naše internet stranice, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajućeg podešavanja korišćenog internet pretraživača i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takvo podešavanje korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečilo Google da postavlja kolačić za konverziju na informacioni sistem subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Subjekat podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje na osnovu interesa od strane Google-a. U tu svrhu, subjekat podataka mora sa svakog internet pretraživača koji koristi pozvati vezu www.google.de/settings/ads i uneti željena podešavanja.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google mogu se pronaći na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Instagram-a

Na ovoj internet stranici rukovalac je integrisao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može opisati kao audio-vizuelna platforma, koja korisnicima omogućuje deljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Privredno društvo koje pruža Instagram uslugu je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja rukovalac i na kojoj je integrisana komponenta Instagram (dugme Insta), internet pretraživač na informacionom sistemu subjekta podataka automatski je podstaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Instagram komponente od Instagram-a. Tokom ovog tehničkog postupka, Instagram zna koje specifične podstranice naše internet stranice je posetio subjekat podataka.

Ako je istovremeno subjekat podataka prijavljen na Instagram, Instagram detektuje svaki poziv naše internet stranice od strane subjekta podataka – i za sve vreme trajanja njegovog boravka na našoj internet stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posetio subjekat podataka. Ti se podaci prikupljaju putem Instagram komponente i povezuju se s odgovarajućim Instagram nalogom subjekta podataka. Ako korisnik klikne na jedno od Instagram dugmadi koja su integrisana na našoj internet stranici, Instagram povezuje ove podatke sa ličnim Instagram korisničkim nalogom subjekta podataka i skladišti lične podatke.

Instagram prima informacije putem komponente Instagram da je subjekat podataka posetio našu internet stranicu pod uslovom da je subjekat podataka prijavljen na Instagram-u u vreme poziva naše internet stranice. To se događa nezavisno o tome da li je korisnik kliknuo na Instagram dugme ili ne. Ako takav prenos informacija Instagram-u nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to može sprečiti odjavljivanjem sa Instagram naloga pre poziva naše internet stranice.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Instagram-a mogu se pronaći na vezi https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Twitter-a

Na ovoj internet stranici rukovalac je integrisao komponente Twitter-a. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za „microblogging“ na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane tvitove, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tvitovi se takođe prikazuju pratiocima odgovarajućeg korisnika. Pratioci su drugi korisnici Twitter-a koji prate tvitove korisnika. Dodatno, Twitter omogućuje da se obratite širokoj publici putem oznaka (tzv. „hashtags“ tj.“haštagovi“), veza ili re-tvita.

Privredno društvo koje pruža Twitter uslugu je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja rukovalac i na kojoj je integrisana Twitter komponenta (Twitter dugme), internet pretraživač na informacionom sistemu subjekta podataka automatski je podstaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Twitter komponente od Twitter-a. Dodatne informacije o Twitter dugmadima mogu se naći na vezi https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tokom ovog tehničkog postupka, Twitter zna koje specifične podstranice naše internet stranice je posetio subjekat podataka. Svrha integracije Twitter komponente je ponovni prenos sadržaja ove internet stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo da ovu internet stranicu predstave u digitalnom svetu i povećaju broj naših posetilaca.

Ako je subjekat podataka prijavljen na Twitter, Twitter detektuje svaki poziv naše internet stranice od strane subjekta podataka i za celo vreme trajanja svog boravka na našoj internet stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posetio subjekat podataka. Ti podaci se prikupljaju putem Twitter komponente i povezuju se Twitter nalogom subjekta podataka. Ako subjekat podataka klikne na jedno od Twitter dugmadi, integrisanom na našoj internet stranici, Twitter povezuje te podatke ličnom Twitter korisničkom nalogu subjekta podataka i skladišti lične podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je subjekat podataka posetio našu internet stranicu, pod uslovom da je subjekat podataka prijavljen na Twitter-u u vreme poziva naše internet stranice. To se događa nezavisno od toga da li je subjekat podataka kliknuo na komponentu Twitter ili ne. Ako takav prenos podataka na Twitter nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona može to sprečiti odjavljivanjem sa svog Twitter naloga pre poziva naše internet stranice.

Oderdbama o zaštiti podataka Twitter je moguće pristupiti na vezi https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje YouTube-a

Na ovoj internet stranici rukovalac ima integrisane komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji omogućuje video izdavačima da besplatno postavljaju videozapise i drugi korisnici, a koji takođe omogućuje besplatan pregled, ocenjivanje i komentarisanje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsti videozapisa tako da možete pristupiti i celim filmovima i TV emisijama, kao i muzičkim videozapisima i video zapisima koje su korisnici napravili putem internet portala.

Privredno društvo koje pruža YouTube uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja rukovalac i na koju je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), internet pretraživač na informacionom sistemu subjekta podataka automatski je podstaknut da putem odgovarajuće komponente YouTube preuzme prikaz YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTube-u dostupne su na vezi https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tokom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google znaju koje specifične podstranice naše internet stranice je posetio subjekat podataka.

Ako je subjekat podataka prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje svakim pozivom podstranice koja sadrži YouTube videozapis, koju je određenu podstranicu naše internet stranice posetio subjekat podataka. Te podatke prikupljaju YouTube i Google te se dodeljuju odgovarajućim YouTube nalozima subjekta podataka.

YouTube i Google dobiće informacije putem komponente YouTube da je subjekat podataka posetio našu internet stranicu ako je subjekat podataka u trenutku poziva na našu internet stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira da li osoba klikne na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prenos ovih podataka YouTube-u i Google-u nije poželjan za subjekta podataka, prenos se može sprečiti ako se subjekat podataka odjavi sa sopstvenog YouTube naloga pre poziva naše internet stranice.

YouTube odredbe o zaštiti podataka, dostupne na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

20. Pravni osnov za obradu

Čl. 6. st. 1 GDPR služi kao pravni osnov za postupke obrade ličnih podataka a za koje dobijamo saglasnost za obrade u određenu svrhu. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora u kom je subjekat podataka ugovorna strana, kao što je na primer slučaj kada je obrada potrebna za snabdevanje robom ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se zasniva na čl. 6. st. 1. tač. b) GDPR. Isto se odnosi i na one postupke obrade koji su neophodni za sprovođenje predugovornih radnji, na primer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naše privredno društvo predmet zakonske obaveze koja zahteva obradu ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na čl. 6 st. 1. tač. c) GDPR. U retkim slučajevima obrada ličnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica. To bi bio slučaj, na primer, ako bi se posetilac povredio u našoj kompaniji te bi njegovo ime, starost, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo proslediti lekaru, bolnici ili drugoj trećoj osobi. Tada bi obrada bila zasnovana na čl.6 st. 1. tač. d) GDPR. Konačno, postupci obrade mogu se zasnivati na čl.6 st. 1. tač. f) GDPR. Ovaj pravni osnov koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa našeg privrednog društva ili trećeg lica, osim ako takvi interesi nisu prevladani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Ovi postupci obrade su posebno dozvoljeni, jer ih je izričito naveo evropski zakonodavac. Smatra se da može pretpostaviti postojanje legitimnog interesa ako je subjekat podataka klijent rukovaoca (uvodna odredba 47, rečenica 2, GDPR).

21. Legitimni interesi rukovaoca ili treće strane

Ako se obrada ličnih podataka zasniva na čl. 6. st. 1. tač. f) GDPR naš legitimni interes je da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.

22. Period za koji će se lični podaci čuvati

Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka su relevantni zakonom propisani periodi zadržavanja. Nakon isteka tog perioda, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

23. Pružanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; Uslovi neophodni za sklapanje ugovora; Obaveza subjekta podataka da pruži lične podatke; moguće posledice ne pružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje ličnih podataka delimično zahtevano zakonim odredbama (npr. poreski propisi) a može takođe proizilaziti iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru).Ponekad je možda potrebno zaključiti ugovor kojim nam subjekat podataka dostavlja lične podatke, koje moramo naknadno obraditi. Subjekat podataka, na primer, dužan je da nam dostavi lične podatke kada naše privredno društvo potpiše ugovor s njim. Neustupanje ličnih podataka imalo bi za posledicu da ugovor sa subjektom podataka ne može biti zaključen.Pre nego što lične podatke dostavi subjekat podataka, subjekat podataka mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenog. Zaposleni objašnjava subjektu podatka da li je pružanje ličnih podataka potrebno zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključivanje ugovora, da li postoji obaveza davanja ličnih podataka i posledice nedavanja ličnih podataka podataka.

24. Postojanje automatizovanog odlučivanja

Kao odgovorno privredno društvo, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje.

Developed by the specialists for LegalTech at Willing & Able that also developed the system for gdpr learning. The legal texts contained in our privacy policy generator have been provided and published by Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero from the German Association for Data Protection and Christian Solmecke from WBS law.